भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

संगठनात्मक स्वरुप

संगठनात्मक स्वरुप (Organizational Chart)